E’Lavensbølle 2013

E’LAVENSBØLLE 

        NR. 1                           28. Årg.                          Jan 2013

Lavensby Beboerforening

 

Bestyrelse

Lene Callesen, Arnbjergvej 2, Formand

Dorte Sørensen, Gyvelvej 25, Sekretær

Helle Pedersen, Gyvelvej 7, Kasserer

 

Lokalhistorisk udvalg

Chresten Rasmussen, Arnbjergvej 9

 

Festudvalg

Susanne Missfeld, Arnbjergvej 7

Rie Davidsen, Nordborgvej 19

Betina Jørgensen, Arnbjergvej 43

 

Trafikudvalg

Hans Erik Moos Petersen, Nyrøjsvej

Jørgen Jørgensen, Arnbjergvej 43

Timo Missfeld, Arnbjergvej 7

Lene Callesen, Arnbjergvej 2

Helle Pedersen, Gyvelvej 7

 

E LAVENSBØLLE    Foreningens blad

Forsidebillede                    ”Martin” fra arkiv

Redaktion/Layout              Lene Callesen

 

Aktivitetskalender 2013

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, til de kommende arrangementer i Lavensby i 2013:

Generalforsamling            Mandag den 18. februar

Fastelavnsfest                    Søndag den 17. februar

Skt. Hans                           Søndag den 23. juni

Søby ringridning              Søndag den 9. juni

Traktor ringridning         Lørdag den 15. juni

Sensommerfest                  Lørdag den 21. september

Vi vil i 2013 arrangere en anderledes sensommerfest end tidligere. Hvor vi vil starte dagen for børn om eftermiddagen og efterfølgende fællesspisning.

Der vil komme individuelle indbydelser ud til arrangementer, som festudvalget er arrangører af.

Hold jer ajour med hvad der sker i Lavensby, på vores hjemmeside:

www.lavensby.dk

 

Formandens beretning til generalforsamlingen 2013

På generalforsamlingen 2012 blev følgende valgt ind i Lavensby Beboerforening; Til bestyrelsen Helle Pedersen for endnu en treårig periode.

Rene Delf og Rie Davidsen blev genvalgt som suppleanter.

Som revisor blev Willy Sahl og Inge Detlefsen genvalgt.

Der er blevet afholdt 2 bestyrelsesmøder i det forgangne år. Samt et borgermøde.

På vores møder har der været stor fokus på vindmøller, viden indsamling/deling. Vi var i bestyrelsen hurtigt enige om at ville indgive et høringsvar til 1. høring, som blev sendt til kommunen den 1.2.2012. Da andet forslag kom i september, reduceret til kun at indeholde 8 områder, men desværre stadig med Lavensby inkluderet, blev vi enige om at hører beboernes mening, og indkaldte til borgermøde. Der var godt fremmøde, og vi fik diskuteret frem og tilbage. Aftenens konklusion blev at bestyrelsen ville indsende endnu et høringssvar. Der blev opfordrede til, at alle som privatperson også skulle indsende et høringssvar. Derudover startede vi en underskrift indsamling. Det hele blev sendt afsted til kommunen og nogle byrådsmedlemmer den 17.10.2012.

Vi er i øjeblikket ved at se på det nye materiale, da byrådsmedlemmerne har travlt, og dermed gerne vil i gang med vindmøller i Lavensby. Her er lodsejer og en virksomhed, som er interesseret i at møllerne bliver opstillet på deres jord, så derfor starter de blandt andre her. Vi påtænker at indsende endnu et høringssvar, som har deadline den 6.2.2013.

Derudover har vi sørget for der blev opsat en infostander ved mindestenen, som vil blive brugt til oplysninger om diverse, samt invitationer. Byens beboer er selvfølgelig også velkommen til at benytte denne.

I august, havde vi i samarbejde med Sønderborg kommune, et beachflag stående ved mindestenen, til afgørelsen om Sønderborg ville blive kulturby i 2017, som de desværre ikke blev.

En repræsentant fra bestyrelsen deltaget i møde med traktorlauget, vedrørende planlægning og afholdelse af årets traktorringridning. Hvilket må siges endnu en gang at blive en succes.

Festudvalget har haft gang i diverse fester i det forgangne år, fastelavnsfest og Skt. Hans, samt hjulpet til ved traktor ringridning med diverse praktiske ting. På selve dagen hjalp vi med at lave pandekager/ popkorn, sælge slik, øl og vand.

Det er en fornøjelse at se de mange deltagere, unge som gamle, der troligt møder op. Det er med til at holde sammenholdet ved lige. Mange tak for indsatsen, vi håber 2013 bliver lige så godt. Sensommerfesten blev aflyst, da der var for lidt tilmeldinger.

Vi har i årets løb koordineret, og hjulpet til ved udlejning af borde og stole.

Der har været en del udlejninger, så vi har tjent penge til vores fælles pengekasse.

I forbindelse med udgivelsen af E’Lavensbølle, tilbyder vi igen i år medlemskab for 2013 for 20 kr. pr husstand. Skulle der være nogen som ønsker medlemskab, men ikke var hjemme, da vi var og ringe på hos dig/jer, kan det tilkøbes for 20 kr. for 2013. Kontakt en fra bestyrelsen.

Tak til alle der i årets løb har støttet foreningen.

Tak til Egon som hejser flaget ved mindestenen. Og til Rene som slår græsset der.

Lene Callesen

Formand

 

Udlejning af Borde og stole

Vi udlejer borde og stole, helt op til 80 personer.

Samt et helt nyt telt.

Pris:

Telt – 1000 kr.

1 bord – 30 kr.

1 stol – 10 kr.

Vi kræver ingen depositum, så derfor forventer vi at folk er ærlige og siger til hvis noget er gået i stykker.

Er du/i interesseret så kontakt

Lene Callesen 24 62 77 26 eller

Dorte Sørensen 23 34 38 08

 

Vindmøller ved Lavensby

Sønderborg Kommune har stadig planer om at udlægge området mellem Lavensby, Havnbjerg skov og Danfoss Universe til vindmøller.

I slutningen af december vedtog byrådet temaplan for vindmøller, der er kommunens overordnede plan for, hvor det vil være hensigtsmæssigt at stille vindmøller op. Planen lægger op til, at der i området må opstillles 2-4 vindmøller på 125 – 150 meter i højden. Til sammenligning er Havnbjerg Skov ca. 30 meter høj.

Beboerforeningen har afholdt møde for interesserede i oktober og vi har indsamlet underskrifter og sendt høringssvar, hvor vi gør opmærksom på, at vi ikke ønsker vindmøllerne. I alt var der indkommet 11 individuelle indsigelser og 163 underskrifter mod planen. Politikerne vedtog planen alligevel. Den kan nu påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, hvilket beboerforeningen forventer at gøre. Natur- og Miljøklagenævnet skal så tage stilling til klagepunkterne, og i den mellemliggende periode kan kommunen ikke vedtage planer.

Temaplanen var første skridt, men før møllerne kan stilles op er der en længere proces, som skal forløbe. Den kommer til at tage mindst 14 måneder.

Først skal planen i høring (idefase)

Dette kommer til at ske fra 6. februar til 6. marts. I denne periode beder kommunen om, at få kommentarer til planerne om opstilling af vindmøller. Beboerforeningen forventer igen her at komme med et høringssvar. Det kan også komme på tale at afholde et borgermøde. Dette drøfter vi på generalforsamlingen.

Som næste led i planprocessen skal der udarbejdes en vurdering af virkninger på miljøet (VVM), en miljøvurdering (MV), et kommuneplantillæg og en lokalplan. VVM-redegørelsen og miljøvurderingen vil typisk samles i en miljørapport.

Miljørapporten beskriver bl.a. indvirkningen på natur, landskab og naboer og der vil blive udarbejdet visualiseringer af projektforslaget, der klarlægger dets indvirkning på det omkringliggende landskab og oplevelsen heraf. Beboerforeningen agter at følge processen tæt.

Der er indsendt en visualisering af vindmøllerne, som kan ses i “Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby”. Hvis du vil vide mere så kig på kommunens hjemmeside under “se alle høringer” og i referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. januar 2012.

 

Generalforsamling 2013

Bestyrelsen håber at se så mange som muligt til årets generalforsamling, og gør i den forbindelse opmærksom på at selvom man deltager behøves man ikke stille op til valg.

Hvis du derimod skulle have lyst til at stille op, vil vi gerne hører fra dig inden generalforsamlingen.

Vi vil meget gerne i festudvalget, have nogen til at hjælpe med at arrangere og diverse i forbindelse med afholdelse af vores fester. Har du/i lyst til at være med til nogle sjove timer, som øger sammenholdet, kontakt os endelig, jo flere jo bedre.

Se agendaen på bagsiden af bladet..

Ingen tilmelding nødvendig du/i møder bare op

Vel mødt

Bestyrelsen

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Mandag den 18. februar 2013, kl. 19.00 i Gildesal v/Nis Johansen

Dagsorden:

 1. Formanden byder velkommen
  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning 2012
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget
  4. Fastlæggelse af medlemskontingent
  5. Indlæg fra udvalg

Festudvalget

Trafikudvalget

Lokal historisk udvalg

 1. Udlejning af borde og stole
 2. Valg

Følgende er på valg:

1 Bestyrelsesmedlem (3 år)

2 Suppleanter (1 år)

2 Revisorer (1 år)

Deltager til festudvalget

 1. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling

Foreningen er vært ved øl/vand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *